Lonely poppy

Lonely poppy, Schloss Rheydt

Foto: buddyandmi via Instagram