Godzilla vs God

Godzilla, Rheydt

Foto: pangalaktischer_donnergurgler via Instagram