Godzilla before everything

Godzilla before everything, Rheydt

Foto: sx.kr via Instagram