stmichalski-ehemaligesPostamt_rheindahlen

Ehemaliges kaiserlisches Postamt

Ehemaliges kaiserlisches Postamt, Rheindahlen
Foto: stmichalski via Instagram